SDGsPGS สงขลา

สงขลา เมืองแห่งสุขภาวะ


มาร่วมพาสงขลาสู่เมืองเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ด้วยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการรับรองแบบการมีส่วนร่วม และพร้อมกับการใช้หลัก SDGs เป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ของมวลมนุษยชาติ สู่ความยั่งยืน

PGS มาตรฐานสร้างความ มั่นคงทางด้านอาหาร ด้านทรัพยากรชุมชน ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม ที่ต่อยอดสู่ความมั่งคั่ง ในด้านทรัพยากรชุมชน สร้างสัมมาชีพชุมชน และเป้าหมายการอยู่ร่วมกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติ อยู่กันได้อย่างยั่งยืน

พร้อมเดินไปด้วยกัน กับ SDGsPGS สงขลา เมืองแห่งสุขภาวะ ที่ใครๆ อยากจะมา และมั่นใจทุกลมหายใจที่ ก้าวเข้ามาในสงขลา