ดัชนีแมลงผสมเกสร บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์

ัชนีที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของแปลงเกษตร ของสวน คือ การที่แมลงขยันในการผสมเกสรนานาชนิดในแปลง ในสวนเข้าออกจากรัง สังเกตุจาก ที่มีการแยกขยายรังแมลงผสมเกสรเพียง 1-2 สัปดาห์ และสามารถสร้างความสมบูรณ์ผลิตน้ำผึ้งได้เร็วและมีปริมาณที่มาก ซึ่งในจำนวน 4-5 รังนี้ที่เราพึ่งแยกขยายรังเพียงแค่ 2 สัปดาห์ สามารถปล่อยนางพญาจากหลอด เข้าสู่รังเลี้ยงตามธรรมช่าติได้ หลังจากนี้ดัชนีที่จะบ่งบอกถึงผลิตผลทางการเกษตร จะสมบูรณ์ดก มีทั้งปริมาณและคุณภาพ และนี้คือ การเอื้อกันในธรรมชาติ ของความหลากหลายทางชีวภาพ จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ศาสตร์พระราชาในการจัดการทรัพยากรป่า อีก 1 มิติ ของ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระองค์ท่าน ที่เราสามารถน้อมนำมาใช้ในการดำรงอยู่ซึ่งความมั่นคงทางด้านทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางด้านอาหารที่ป็นปัจจัยหลักของมนุษย์

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขล