เสริมแรงจูงใจเกษตรกรให้ปลูกป่า

อีกหนึ่งโครงการภายใต้..ทุ่งเคี่ยมโมเดล…ที่เราร่วมกับภาคีหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน วันนี้เป็นโครงการกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน “ปลูกป่าในใจคน” ในพื้นที่ทำกิน พื้นที่กรรมสิทธิ์ครอบครองถูกต้องตามกฏหมาย โดยเน้นปลูกให้มีความหลากหลายของสังคมพืช และในครั้งนี้เราร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยนำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้มีค่าเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สวนปาล์ม นาข้าว และทั่วๆ ไป เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอบตามกฏหมาย โดยไม้ที่ขึ้นธรรมชาติหรือปลูกในที่ดินดังกล่าว
ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้าม
สามารถตัดโค่นโดยไม่ต้องขออนุญาต ตามมาตร 11 สามารถทำการแปรรูปหรือนำมาปลูกสร้างบ้านหรือเพื่อขาย ไม่ต้องขออนุญาต โดยได้รับการยกเว้นตามมาตรา 50 (4) รวมถึงการมีไม้ท่อนที่ตัดโค่น ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และการขนย้ายก็สามารถทำได้

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา