สวนยางยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

สวนยางยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

สวนยางยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

สืบสานศาสตร์พระราชา…การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนา สิ่งสำคัญสุดต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งเกร่งของพื้นที่ (คน 》ดิน น้ำ ป่า) เพื่อ สร้างพื้นที่ทำกินในชุมชนเพื่อสวนยางยั่งยืน โดยนำหลักองค์ความรู้ ของในหลวง ร.๙ มาใช้
1. หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ ของในหลวง ร.๙ (ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และเกษตรกรรม ตามภูมิสังคม)
2. การออกแบบพื้นทีตามบริบทชุมชน ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่
3. การปลูกใช้หลักการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
4. เกษตรกรรมยั่งยืน (วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์)
5. สร้างการพึ่งพาตนเองในสวนยางด้วยศาสตร์พระราชา ใน 5 ปัจจัย
– ปัจจัยด้านอาหาร (พืช ประมง ปศุสัตว์)
– ปัจจัยด้านพลังงาน
– ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต และต้นทุน
– ปัจจัยชุดความรู้
– ปัจจัยเครือข่าย และตลาด
6. การบูรณาการศาสตร์สากล และศาสตร์ชาวบ้าน ด้วยศาสตร์พระราชา ในทุกๆ กิจกรรม
7. สืบสาน ต่อยอดสู่ชนรุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา