หลักสูตร..ครอบครัวอบอุ่น สร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา

ครอบครัวอบอุ่น เป็นรากฐานและเกรอะคุ้มกันให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ และเยาวชนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิชาชีวิตในการดำรงชีพ และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถพัฒนาประเทศชาติได้

กิจกรรมหลักสูตรครอบครัวอบอุ่น สร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชา ต้องร่วมกันทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ในรูปแบบ บวร บ้าน วัด โีงเรียน ซึง

บ้าน ร่วมถึงชุมชน มีหน้าที่ให้วิชาชีวิต ประสบการณ์ในการดำรงชีพที่มีจริยธรรม ฝึกการหาอยู่หากินตามบริบทชุมชน ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ ลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างรายได้ระหว่างวันหยุดหรือช่วงเย็นของแต่ละวัน

วัด จุดรวมศูนย์กลางของชุมชน ที่เยสวชนสามารถร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ได้รักและฝึกสมาธิ จิต ในรูปแบบจิตอาสาต่างๆ รวมถึงจริยธรรมคุณธรรม และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ต่อไป

โรงเรียน การที่เยาวชนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวง และนำมาใช้กับชีวิตประจำวันการได้ความรู้จากภาควิชาการ เพื่อใช้หลักวิธีคิด หลักทฤษฎี มาบูรณาการ และเป็นแนวทางในอนาคต ตามศักยภาพ และ profile ของตนเอง