คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา

คณะอาจารย์และนักศีกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เยี่ยมชมกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา ของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา และร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธุ์ในเครือข่ายของศูนย์เพื่อสร้างโครงการอาหารกลางวันให ้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ในรูปแบบ บวร ร่วมใจ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย และโครงการทุ่งเคี่ยมโมเดล ณ บ้านทุ่งเคี่ยม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) รุ่นที่ 60 จำนวน 100 ท่าน เรียนรู้ ศาสตร์พระราชากับการสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการนำองค์ความรู้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนา 6 ด้าน ในความมั่นคง ทั้งการสร้างศักยภาพมนุษย์ เพื่อความมั่นคงทางทรัพยากร จากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ในวันนี้ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ได้ให้แรงบรรดาลใจสิ่งที่ ในหลวง ร.๙ ได้ทรงงานมา ๗๐ ปี กับโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปัจจัย ๕ ด้าน เพื่อสร้างสุขภาวะครัวเรือน ต่อยอดสู่ชุมชน และระดับชาติ โดยใช้ทุ่งเคี่ยมโมเดล โมเดลสร้างสุขภาวะชุมชน และ โครงการ..บวร ร่วมใจ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย เป็นบทเรียน ในการถอดรหัสศาสตร์พระราชา

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา