ปลูกป่าในใจคน

          “ปลูกป่าในใจคน” ศาสตร์พระราชากับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ที่แก้ปัญหาปากท้องและการดำรงชีพของชาวนา ชาวสวน เกษตรกร ได้โดยสามารถสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานชุมชน คือ คน..ดิน..น้ำ..ป่า..สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อกันในธรรมชาติ ตามวิถีของชุมชนนั้นๆ ชุมชนต้องมี ป่าที่กินได้ ป่าที่ใช้สอยได้ และป่าเศรษฐกิจ โดยถ่วงดุลย์ระบบทุนนิยม ที่ดึงเงินชุมชนออกนอกชุมชน เพราะชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนทำงานเพื่อเงิน ทุกสิ้นเดือนเงินเข้าสู่ระบบทุนนิยม โดยทุนนิยมไม่เคยมาดูแลชุมชนเลย

สร้างการพึ่งพาตนเองตามภูมิสังคม ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม ด้วยศาสตร์พระราชา
เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา