บ้านเลี้ยงด้วง

ด้วงคอนโด บ้านผู้ใหญ่อำนวย ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเคี่ยม มอาชีพเกษตรกร ทำนา สวนปาล์ม สวนยางพารา ทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่ วัว และยังสร้างอาชีพเสริม ให้เป็นแบบอย่างของลูกบ้าน คือ การเลี้ยงด้วงคอนโด เพื่อส่งร้านอาหาร ซึ่งสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างงาม