มารู้จักศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตากัน

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ศูนย์ถ่ายทอด และสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างปัจจัยพึ่งพาตน้องตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคียม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2558 ในภาวะวิกฤติภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา ภายใต้แนวคิดให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถพึ่งพาตนเองได้ในปัจจัยพึ่งพาตนเอง 5 ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านพลังงาน ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้า้านเครือข่ายชุดความรู้จาก 3 ปัจจัยแรก และการตลาด ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการวางรากฐานครัวเรือนและชุมชนในเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า ตามบันได 9 ขั้น พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ให้แบ่งปัน เก็บ การตลาด และเครือข่าย

การเริ่มต้น จาก การพลิกฟื้นสวนยางเชิงเดียว ที่แล้งน้ำ ดินไม่มีชีวิต ป่าขาดสังคมพืช และความหลากหลายทางชีวะภาพ ด้วยการ พัฒนาคน เพื่อจัดการ ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และเกษตรกรรม ตามภูมิสังคม ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ของในหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการฟื้นระบบนิเวศน์ชุมชน ที่คน คือ ผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง ศูนย์จึงเริ่มจากการสำรวจสิ่งที่มี เพื่อต่อยอด และออกแบบพื้นที่จากจุดที่มี ลดการนำปัจจัยภายนอกเข้ามาในชุมชน โดยใช้ศาสตร์พระราชามาบูรณาการ ศาสตร์สากล เทคโนโลยี กับ ศษสตร์ชาวบ้าน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ให้ลงตัวกลมกลืนที่สุด

(มีต่อ)