ตามรอยพ่อ สืบสานศาสตร์พระราชา

“ตามรอยพ่อ สืบสานศาสตร์พระราชา” โดยท่านไม่ต้องมีความรู้ ไม่มีที่ทำกิน ขอแค่ความเพียร ความซื่อสัตย์ มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลูกป่าในใจคน

“ปลูกป่าในใจคน” ศาสตร์พระราชากับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ที่แก้ปัญหาปากท้องและการดำรงชีพของชาวนา ชาวสวน เกษตรกร ได้โดยสามารถสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานชุมชน คือ คน..ดิน..น้ำ..ป่า..สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการการพึ่งพาตนเองและการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน